Algemene Voorwaarden

Zaterdag, 24 Augustus 2019
terug naar de hoofdpagina voeg deze site toe aan uw favorieten! over JAJ vragen of opmerkingen?Algemene Voorwaarden
De voorwaarden kunnen zowel als PDF of als Word bestand gedownload worden.
Klik hier voor het Word document
Klik hier voor het PDF document

Geen Acrobat Reader? klik hier voor de download.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die de opdracht geeft
opdrachtnemer: Juridisch Adviesbureau Johan

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vereengekomen.

2.3 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie mocht voordoen die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de 'geest' van deze bepalingen.

2.5 Er worden geen opdrachten aangenomen die op enige wijze kunnen leiden tot belangenverstrengeling met de huidige werkgever.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Andere heffingen van overheidswege zijn niet inbegrepen. Andere kosten waaronder reis, verzend- en administratiekosten zijn niet inbegrepen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtgever aan opdrachtnemer een juridische vraag is gesteld of anderzins een dienst is afgenomen. De termijn van 3-5 werkdagen gaat in op het moment dat de relevante gegevens voor verwerken van de opdracht binnen zijn.

4.2 Alle diensten die door opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.3 Indien de overeenkomst tussentijds gewijzigd, danwel aangevuld moet worden, is de opdrachtnemer gerechtigd om een aanvullende offerte uit te brengen. Deze aanvullende offerte is vrijblijvend.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie. Indien door de opdrachtgever verstrekte informatie niet correct is, kan aan de opdrachtnemer geen verwijt worden gemaakt.

5.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden, dient hij binnen 24 uur na verstrekken van de opdracht, de opdrachtnemer via e-mail hiervan in kennis te stellen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden in euro's middels overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtnemer ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) door opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het, met inbegrip van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

7.2 Behoudens met toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze hem toekomen uit de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8.3 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Reclames

9.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door opdrachtgever. De opdrachtgever moet aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

10.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een gebeurtenis - daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de opdracht in rekening is gebracht.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

10.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

10.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

11.2 De geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.